Przejdź do treści
Koszyk

REGULAMIN

REGULAMIN

I.  Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.flywayfinds.com (Serwis) i jego funkcjonowania. Serwis prowadzony jest przez:

FlywayFinds

ul. Złotej Jesieni 2c 

Kraków, 31-826 

Polska

Email sklepu: flywayfinds@gmail.com

2. Słowniczek

Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.flywayfinds.com przez FlywayFinds umożliwiający składanie przez klienta zamówień na towary.

Klient: osoba fizyczna – konsument w rozumieniu przepisu art. 221 kodeksu cywilnego RP tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu znajdującego się pod adresem : wwww.flywayfinds.com

Zamówienie: złożone za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.flywayfinds.com oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość.

Konsument: konsument zgodnie z brzmieniem przepisu art. 221  kodeksu cywilnego RP, osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej.

Sprzedawca: FlywayFinds

Towar: artykuł na który można złożyć zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego.

Magazyn: miejsce kompletowania zamówienia złożonego przez klienta.

Dni robocze: wszystkie dni tygodnia liczone od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz sobót i niedziel.

Czas realizacji zamówienia: czas w którym złożone przez klienta zamówienie powinno zostać skompletowane, oraz doręczone na wskazany adres przez klienta w złożonym zamówieniu. Do czasu tego nie wlicza się czasu dni wolnych od pracy oraz sobót i niedziel, jak i czasu w którym Sklep oczekuję na dokonanie płatności przez klienta.

Koszyk: element sklepu internetowego za pomocą którego klient precyzuje swoje zamówienie poprzez podanie m.in. adresu wysyłki, sposobu dostawy, sposobu płatności, oraz innych danych niezbędnych do złożenia zamówienia.

II. Warunki korzystania ze sklepu internetowego

1. W sklepie internetowym upoważnionymi osobami do składania zamówień na towary są klienci. 

2.  Informacje podane na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego RP, ale stanowią zaproszenie do składania ofert przez klientów sklepu. Zawarcie umowy wymaga przede wszystkim złożenia odpowiedniego zamówienia przez klienta, a następnie weryfikacji zamówienia przez Sprzedawcę, w szczególności pod kątem dostępności towarów.

3. Klient składa zamówienie m.in. poprzez dodanie towarów do koszyka i podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku – „Zamawiam i płacę”. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.

4. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu przez klienta towarów w internetowym sklepie.

5. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę. Realizacja zamówienia odbywa się do 3 dni roboczych od 9:00 do 16:00.

6. Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta.

III. Złożenie zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży

1. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez sprzedawcę przyjęcia zamówienia klienta do realizacji. Potwierdzenie następuje poprzez wysyłkę do klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, potwierdzającej przyjęcie zamówienia klienta do realizacji. 

2. Wysokość cen podana w Sklepie Internetowym jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Do ceny Towaru doliczany jest Koszt dostarczenia Towaru. Wysokość Kosztu dostarczenia Towaru wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania zamówienia.

3. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności:
a. płatność kartą płatniczą 
b. płatność za pośrednictwem serwisu PayPal
c. płatność za pośrednictwem serwisu Apple Pay*

*Tylko na telefonach komórkowych.

4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest dokonanie płatności za zamówiony Towar.

5. Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi a dokumentem potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży Towarów, rachunek wysyłany jest na adres mailowy nabywcy.

6. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

IV. Dostawa towarów

1. Czas realizacji zamówienia na Towary zamówione w Sklepie Internetowym wynosi nie więcej niż 14 dni roboczych. Termin na dostawę Towaru biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Sklep Internetowy może poinformować Klienta o przewidywanym terminie dostawy.

2. Jako formę dostawy Klient może wybrać:
Odbiór przez Klienta pod adresem wskazanym w zamówieniu złożonym przez Klienta

 

4. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez Klienta zostanie zrealizowane w dzień roboczy za pośrednictwem kuriera. Sprzedawca może posłużyć się różnymi firmami kurierskimi.

5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.

V. Odstąpienie od umowy

1. Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Internetowym Towar bez podania przyczyny składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru.

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towarów do Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towarów uznaje się za niezawartą.
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
lub  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

5. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
6. Sprzedawca zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów.

7. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towarów może zostać dokonane poprzez zgłoszenie na flywayfinds@gmail.com.

VI. Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać przesłane na e-mail: Flywayfinds@gmail.com do 5 dni od otrzymania towaru.

3. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

4. W reklamacji należy opisać niezgodność towaru z umową, a także wskazać, czy Klient żąda usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna. Załączenie paragonu lub faktury VAT dokumentującej zakup nie jest konieczne, ale ułatwi rozpatrzenie reklamacji.

5. Klient nie jest uprawniony do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

VII. Dane osobowe

1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych. 

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nieodzowne w celu realizacji zamówienia. Brak podania danych osobowych uniemożliwia dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.

3. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

5. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed dniem 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa. 

VIII. Newsletter

1. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.
2. W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego.

IX. Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Internetowym Klient może kontaktować się z Sprzedawcą w następujący sposób:

e-mail: contact@pareparel.com.

X. Postanowienia końcowe

1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.flywayfiinds.com Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie internetowym zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Spory pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, o ile zgodnie z niniejszym regulaminem spory nie będą rozstrzygane w drodze pozasądowej.

3. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.
5. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.03.2024 r.